Nasze obozy mają charakter rozwojowo – psychoedukacyjny. Znaczy to, że program obozów nastawiony jest na wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym pomoc w przekraczaniu rozmaitych trudności emocjonalnych i społecznych wieku rozwojowego. Trudności te występują w tym okresie często i mają nieraz burzliwy przebieg, choć mieszczą się w normie rozwojowej.

Zajęcia psychoedukacyjne, takie jak spotkania społeczności obozowej oraz codzienne zajęcia w małych grupach, nie są celem samym w sobie, a środkiem ułatwiającym poznawanie się, budowanie relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym poszanowaniu, integrację grupy i konstruktywne rozwiązywanie trudności, i na tej bazie – dobrą zabawę i bezpieczny wypoczynek na obozie.

Często pobyt na obozie dostarcza dziecku tylu pozytywnych i nowych jakościowo kontaktów społecznych oraz wiedzy o sobie samym, że pełni ważną rolę w budowaniu tożsamości młodej osoby i pozytywnych kontaktów ze światem, a w efekcie przyczynia się do poprawy funkcjonowania w życiu.

Nie podejmujemy się opieki nad osobami z aktualnie występującymi, poważnymi zaburzeniami zachowania np. używanie alkoholu lub substancji odurzających, uzależnienia, ucieczki z domu, próby samobójcze, anoreksja i bulimia – nie leczone lub w fazie spadku wagi, zachowania agresywne i przestępcze.

Zaburzenia tego typu wymagają specjalistycznej pomocy i są przeciwwskazaniem do udziału w obozie. Wystąpienie na obozie zachowań tej kategorii może być przyczyną odesłania uczestnika do domu.

W przypadku wątpliwości, czy problemy z dzieckiem należą do tej grupy konieczna jest wcześniejsza konsultacja (bezpłatna) w uzgodnionym terminie.

Konsultacja niezbędna jest też w przypadku niepełnosprawności lub choroby dziecka, a także szczególnej aktualnej sytuacji rodzinnej czy życiowej, wymagających zindywidualizowanej opieki.

WAŻNE!

Warunki przyjmowania dzieci na nasze obozy:

Nasze obozy mają charakter wypoczynkowy. Nie oferujemy pomocy terapeutycznej, indywidualnej ani grupowej. Zapewniamy dzieciom program zajęć sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych oraz profesjonalną opiekę wychowawczą. Wspieramy rozwój dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie dobrego kontaktu i pomocy w radzeniu sobie z bieżącymi sytuacjami, tak by mogły rozwijać swoje talenty, zainteresowania i znajdować swoje miejsce wśród rówieśników. Zapraszamy dzieci i młodzież osobiście zainteresowanych oferowanym wyjazdem na obóz i programem zajęć; które są chętne, by w nich uczestniczyć.

Prosimy, aby porozmawiali Państwo z dzieckiem o wyjeździe, o oczekiwaniach i obawach, pomagając mu znaleźć własną motywację, chęć i decyzję w sprawie udziału w obozie.

Jest to podstawowy warunek – niezbędny, by dziecko mogło poradzić sobie z rozłąką z rodzicami i adaptacją w nowym otoczeniu oraz  jak najlepiej skorzystać z pobytu na obozie.

Oczekujemy, że podczas tego wypoczynkowego wyjazdu uczestnicy będą w stanie przyjąć i stosować podstawowe zasady dot. bezpieczeństwa, nieużywania przemocy słownej i fizycznej, minimalizowania używania telefonów komórkowych, a także zasad współpracy w grupie i uczestnictwa w zajęciach.

Nie przyjmujemy na obozy dzieci i młodzieży z aktualnie z występującymi problemami emocjonalnymi i społecznymi, które mogą nasilać się w nowej sytuacji i utrudniać adaptację w nowej grupie oraz współdziałanie z wychowawcami i rówieśnikami. Nie podejmujemy się opieki nad osobami z niedawno lub aktualnie występującymi, poważnymi zaburzeniami – depresja, stany lękowe, próby samobójcze, samookaleczenia, uzależnienia od smartfonu lub zaburzenia odżywania, zachowania antyspołeczne.

Prosimy również o poinformowanie nas, gdy dziecko jest aktualnie w trudnej sytuacji życiowej – poważna choroba lub strata/śmierć kogoś bliskiego, rozwód lub poważny konflikt w rodzinie.

Nasz obóz nie jest obozem terapeutycznym, tj. nastawionym na leczenie i pomoc w rozwiązywaniu powyższych problemów. Wręcz przeciwnie, w nowym środowisku, z dala od domu niektóre z istniejących problemów mogą się nasilić.

Zgodnie z umową zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od niej w przypadku wystąpienia tego rodzaju problemów na obozie i odesłania dziecka do domu bez możliwości zwrotu kosztów obozu.

Jeśli macie Państwo wątpliwości, czy wysłać dziecko na nasz obóz z uwagi na jego trudności, prosimy o kontakt tel. 660 085 300